Інформація

Особлива інформація (завантаження з підписом)

22.04.2019

  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

        Загальними зборами ПрАТ «Концерн-Електрон»(протокол №30 вiд 20.04.2019р) прийнято рiшення:


1.Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочiрнiми пiдприємствами та пiдприємствами, в яких Товариство має iстотну участь (надалi Пiдприємства), в перiод з "20" квiтня 2019 року по "20" квiтня 2020 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством та/або Пiдприємствами кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або iнших банкiвських установах, в тому числi шляхом збiльшення суми та/або продовження строку дiючих договорiв/угод;
- передача майна (майнових прав) Товариства та/або Пiдприємств, в заставу/iпотеку та/або укладання Товариством та/або Пiдприємствами iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорiв поруки) Товариства/Пiдприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; 
- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiї, що виробляється Пiдприємствами та/або Товариством; 
- укладення договорiв купiвлi-продажу, поставки, пiдряду продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що виробляється Пiдприємствами та/або Товариством.
При цьому гранична сукупна вартiсть вищевказаних значних правочинiв в тому числi щодо одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або iнших банкiвських установах з усiма можливими змiнами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинiв) та передачi майна (майнових прав) Товариства та/або Пiдприємств в заставу/iпотеку та/або укладення iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорiв поруки) Товариства/Пiдприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб, з усiма можливими змiнами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Пiдприємством правочинiв) - не може перевищувати один мiльярд гривень.2.Уповноважити Правлiння Товариства для виконання рiшень про схвалення значних правочинiв, що були прийнятi на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження iз Наглядовою Радою вiдповiднi рiшення (в тому числi щодо Пiдприємств) про погодження всiх iстотних умов вiдповiдних договорiв/додаткових угод та iнших документiв, та уповноваження посадових осiб Товариства та/або Пiдприємства на укладення таких правочинiв(договорiв) iз правом узгодження всiх iнших умов на власний розсуд.


Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -13 345 076. 

Зареєстрованi для участi у загальних зборах - 11 317 196 голосуючих акцiй. 

Голосували "за"-11 306 787 голосуючих акцiй. 

Голосували "проти" – 0 голосуючих акцiй. Президент-Голова Правлiння                                     Бубес Ю.Г.


Посилання на файл з підписом


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte