Інформація

Особлива інформація.Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (завантаження з підписом)

30.06.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

30.06.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30.06.2021-3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Президент-Голова Правління

 

 

 

Бубес Ю.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            79018, Львівська обл., м.Львів, Стороженка, 32

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13801109

5. Міжміський код та телефон, факс:

            032 239 52 88, 032 239 52 88

6. Адреса електронної пошти:

            l.rudenko@electron.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.electron.ua

30.06.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

29.06.2021

242 263,5

576 219

42,04

http://www.electron.ua

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ "Концерн - Електрон" (протокол №32 від 29.06.2021р.) прийнято рішення:

 1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", далі - АТ "Укрексімбанк", договору поруки та внесення змін до нього, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш" перед АТ "Укрексімбанк" за Генеральною кредитною угодою та  усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в її межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців.

Уповноважити Президента-Голову Правління Товариства Бубеса Юрія Григоровича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Товариства з АТ "Укрексімбанк" відповідний договір поруки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору поруки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

2. Надати згоду на вчинення (укладення) Фінансово-лізинговою компанією "Електрон-Лізинг" - дочірнім підприємством ПрАТ "Концерн-Електрон", далі - Компанія, з АТ "Укрексімбанк", з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш" перед АТ "Укрексімбанк" за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, договору(ів) іпотеки та внесення змін до нього(них) щодо належного Компанії нерухомого майна,  а саме:

- виробничого корпусу В-Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 862493946101, загальною площею 21596,0 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. О. Степанівни, будинок 45;

- нежитлових приміщень адміністративного корпусу №3 літ. "М-5", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 853977846101, загальною площею 3954,5 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. О. Степанівни, будинок 45;

- будинку їдальні літ. Б-3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 715311246101, загальною площею 8549,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ясна, будинок 1, кадастровий номер земельної ділянки 4610136300:02:003:0030;

- 39/50 частки корпусу складання телевізорів, А1-2, А-4 будівлі корпусу №1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 810316046101, загальною площею 54935,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка Т., будинок 313,  кадастрові номери земельних ділянок 4610137500:11:007:0031, 4610137500:11:007:0032;

- будівлі прохідної літ. "К-1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1787317546101, загальною площею 14,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Львів, вул. Стороженка О, будинок 32.

Уповноважити Генерального директора Компанії Лесика Володимира Любомировича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Компанії з АТ "Укрексімбанк" відповідний(і) договір(ори) іпотеки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору(ів) іпотеки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

3. Надати згоду на вчинення (укладення) Компанією  з АТ "Укрексімбанк" договору поруки та внесення змін до нього з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш" перед АТ "Укрексімбанк" за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців.

Уповноважити Генерального директора Компанії Лесика Володимира Любомировича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Компанії з АТ "Укрексімбанк" відповідний договір поруки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору поруки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

4. Надати згоду на вчинення (укладення) Заводом "Полімер - Електрон" - дочірнім підприємством ПрАТ "Концерн-Електрон", далі - Завод, з АТ "Укрексімбанк"  з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш" перед АТ "Укрексімбанк" за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, договору іпотеки та внесення змін до нього належного Заводу нерухомого майна, а саме:

- 11/50 частки  корпусу складання телевізорів, А1-2, А-4 будівлі корпусу №1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 810316046101, загальною площею 54935,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка Т., будинок 313,  кадастрові номери земельних ділянок 4610137500:11:007:0031, 4610137500:11:007:0032.

Уповноважити Генерального директора Заводу Мураву Володимира Климовича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Заводу з АТ "Укрексімбанк" відповідний договір іпотеки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору іпотеки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

5. Надати згоду на вчинення (укладення) Телевізійним заводом "Електрон" - дочірнім підприємством ПрАТ "Концерн-Електрон", далі - Телевізійний завод, з АТ "Укрексімбанк"  з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш" перед АТ "Укрексімбанк" за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, договору іпотеки та внесення змін до нього належного Телевізійному заводу нерухомого майна, а саме:

- виробничого корпусу будівлі №4 під літ. "Б-6", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 913306846101, загальною площею 8542,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стороженка О., будинок 32, кадастровий номер земельної ділянки 4610136300:01:001:0025.

Уповноважити Генерального директора Телевізійного заводу Яремчука Ореста Євгеновича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Телевізійного заводу з АТ "Укрексімбанк" відповідний договір іпотеки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору іпотеки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

6. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" далі - СУНП, з АТ "Укрексімбанк"  договору поруки та внесення змін до нього, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш" перед АТ "Укрексімбанк" за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

7. Схвалити (затвердити/надати згоду на) вчинення (укладення) Товариством з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш" з АТ "Укрексімбанк" Генерального кредитного договору, внесення змін до нього та укладення в його межах усіх договорів про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій та внесення змін до них, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

Загальна кількість голосуючих акцій - 13 456 990. Зареєстровано для участі у загальних зборах - 9 681 334 голосуючих акції. Проголосували "за" - 9 671 108 голосуючих акцій, "проти" - 0 голосуючих акцій, "утримався"- 10 226 голосуючих акцій.

 Завантаження з підписомверсія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte