Інформація

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (завантаження з підписом)

18.03.2022

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

18.03.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Президент-Голова Правління

 

 

 

Бубес Ю.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            79018, Львівська обл., м. Львів, Стороженка, 32

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13801109

5. Міжміський код та телефон, факс:

            032 239 52 88, 032 239 52 88

6. Адреса електронної пошти:

            l.rudenko@electron.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.electron.ua

18.03.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.03.2022

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Рибинок Віктор Олександрович

 

0,006

Зміст інформації:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон" Рибинка Віктора Олександровича у зв'язку із смертю. На цю посаду він був обраний 17.10.2020 року. На посаду Голови Наглядової ради нікого не обрано.


Завантаження з підписомверсія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

-->