Інформація

Підсумки голосування на Загальних зборах ПрАТ "Концерн-Електрон"29.06.2021р (завантаження з підписом)

13.07.2021


1.Про обрання лічильної комісії.


ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Руденко Л.Ф.

Члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я.

 

  Голосували:

"за"                                        9 681 334 голоси (100 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                - голосів               (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                        - голосів               (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                   - голосів               (0 % від зареєстрованих на зборах).


Рішення прийнято одноголосно.

 

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році, розподіл прибутку за 2020 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2020 р. 


ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2020 року;

- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік.

На виплату дивідендів направити кошти в розмірі 15 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 1,00 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства. 

 

   Голосували:

"за"                                        9 681 334 голоси   (100 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                       -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                               -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                          -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).


Рішення прийнято одноголосно.

 

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2020 році.


ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської

діяльності Товариства у  2020 році.

   Голосували:

"за"                                        9 681 334 голоси  (100 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                       -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                               -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                          -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).


Рішення прийнято одноголосно.

 

4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.


ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

   Голосували:

"за"                                        9 681 334 голоси  (100 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                       -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                               -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                          -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).


Рішення прийнято одноголосно.

 

5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.


ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається – додаток 6).

   Голосували:

"за"                                        9 671 108 голосів  (99,8944 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                       -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                             10 226 голосів  (0,1056 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                          -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).


Рішення прийнято більш  ніж 50 % голосів  акціонерів від їх загальної кількості.

 

6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.


ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "29" червня 2021 року по "29" червня 2022 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством та/або Підприємствами кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством та/або Підприємствами інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; - участь  у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється Підприємствами та/або Товариством. При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Підприємством правочинів) - не може перевищувати один мільярд гривень. Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження із Наглядовою Радою відповідні рішення (в тому числі щодо Підприємств) про погодження всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких правочинів (договорів) із правом узгодження всіх інших умов на власний розсуд.

     Голосували:

"за"                                        9 671 108 голосів  (99,8944 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                       -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                             10 226 голосів  (0,1056 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                          -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).


Рішення прийнято більш  ніж 50 % голосів  акціонерів від їх загальної кількості.

 

 

7. Про обрання членів Ревізійної комісії.


ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії п.п. Ткаченка Олександра Федоровича, Качмар Мирославу Степанівну, Клачаного Юрія Євстахійовича.

Голосували:

"за"                                        9 681 334 голоси  (100 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                       -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                               -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                          -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах).


Рішення прийнято одноголосно.

 

8. Про надання згоди на вчинення  значних правочинів Товариством, його дочірніми підприємствами, та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь.


ВИРІШИЛИ:

   1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», далі – АТ «Укрексімбанк», договору поруки та внесення змін до нього, з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод ЕлектронМаш» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральною кредитною угодою та  усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в її межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців.

Уповноважити Президента-Голову Правління Товариства Бубеса Юрія Григоровича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Товариства з АТ «Укрексімбанк» відповідний договір поруки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору поруки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

2. Надати згоду на вчинення (укладення) Фінансово-лізинговою компанією «Електрон-Лізинг» - дочірнім підприємством ПрАТ «Концерн-Електрон», далі – Компанія, з АТ «Укрексімбанк», з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод ЕлектронМаш» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, договору(ів) іпотеки та внесення змін до нього(них) щодо належного Компанії нерухомого майна,  а саме:

- виробничого корпусу В-Д, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 862493946101, загальною площею 21596,0 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. О. Степанівни, будинок 45;

- нежитлових приміщень адміністративного корпусу №3 літ. «М-5», реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 853977846101, загальною площею 3954,5 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. О. Степанівни, будинок 45;

- будинку їдальні літ. Б-3, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 715311246101, загальною площею 8549,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ясна, будинок 1, кадастровий номер земельної ділянки 4610136300:02:003:0030;

- 39/50 частки корпусу складання телевізорів, А1-2, А-4 будівлі корпусу №1, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 810316046101, загальною площею 54935,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка Т., будинок 313,  кадастрові номери земельних ділянок 4610137500:11:007:0031, 4610137500:11:007:0032;

- будівлі прохідної літ. «К-1», реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1787317546101, загальною площею 14,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Львів, вул. Стороженка О, будинок 32.

Уповноважити Генерального директора Компанії Лесика Володимира Любомировича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Компанії з АТ «Укрексімбанк» відповідний(і) договір(ори) іпотеки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору(ів) іпотеки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

3. Надати згоду на вчинення (укладення) Компанією  з АТ «Укрексімбанк» договору поруки та внесення змін до нього з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод ЕлектронМаш» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців.

Уповноважити Генерального директора Компанії Лесика Володимира Любомировича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Компанії з АТ «Укрексімбанк» відповідний договір поруки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору поруки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

4. Надати згоду на вчинення (укладення) Заводом «Полімер - Електрон» - дочірнім підприємством ПрАТ «Концерн-Електрон», далі – Завод, з АТ «Укрексімбанк»  з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод ЕлектронМаш» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, договору іпотеки та внесення змін до нього належного Заводу нерухомого майна, а саме:

- 11/50 частки  корпусу складання телевізорів, А1-2, А-4 будівлі корпусу №1, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 810316046101, загальною площею 54935,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка Т., будинок 313,  кадастрові номери земельних ділянок 4610137500:11:007:0031, 4610137500:11:007:0032.

Уповноважити Генерального директора Заводу Мураву Володимира Климовича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Заводу з АТ «Укрексімбанк» відповідний договір іпотеки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору іпотеки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

5. Надати згоду на вчинення (укладення) Телевізійним заводом «Електрон» - дочірнім підприємством ПрАТ «Концерн-Електрон», далі – Телевізійний завод, з АТ «Укрексімбанк»  з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод ЕлектронМаш» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, договору іпотеки та внесення змін до нього належного Телевізійному заводу нерухомого майна, а саме:

- виробничого корпусу будівлі №4 під літ. «Б-6», реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 913306846101, загальною площею 8542,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стороженка О., будинок 32, кадастровий номер земельної ділянки 4610136300:01:001:0025.

Уповноважити Генерального директора Телевізійного заводу Яремчука Ореста Євгеновича (або уповноважену ним особу за довіреністю) вчинити (укласти/(підписати) від імені Телевізійного заводу з АТ «Укрексімбанк» відповідний договір іпотеки та інші необхідні документи (правочини), в тому числі про внесення змін до договору іпотеки, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

6. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» далі – СУНП, з АТ «Укрексімбанк»  договору поруки та внесення змін до нього, з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод ЕлектронМаш» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральним кредитним договором та усіма договорами про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій, укладеними в його межах, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

7. Схвалити (затвердити/надати згоду на) вчинення (укладення) Товариством з обмеженою відповідальністю «Завод ЕлектронМаш»» з АТ «Укрексімбанк» Генерального кредитного договору, внесення змін до нього та укладення в його межах усіх договорів про здійснення активних (у тому числі кредитних) операцій та внесення змін до них, з лімітом основного боргу, еквівалентним 7 500 000,00 євро, з валютою надання кредитних коштів євро та гривня, строком кредитування 36 місяців, на визначених у цьому протоколі умовах з правом самостійно визначати всі інші істотні умови таких договорів, документів (правочинів).

 

Голосували:

"за"                                        9 671 108 голосів  (99,8944 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                                       -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                             10 226 голосів (0,1056 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало                          -        голосів (0 % від зареєстрованих на зборах

 

Рішення прийнято більш  ніж 50 % голосів  акціонерів від їх загальної кількості.

 

Завантаження з підписом 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte