Інформація

Підсумки голосування на Загальних зборах ПрАТ "Концерн-Електрон" 17.10.2020 р. (завантаження з підписом)

29.10.2020

1.Про обрання лічильної комісії.

            ВИРІШИЛИ:

      Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Руденко Л.Ф.

Члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., 

Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я.

 

   Голосували:

"за"                  9 484 537 голосів      (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                       183 голоси      (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                  -   голосів      (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало              -   голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2019 році, розподіл прибутку (збитків) за 2019 рік, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2019 р.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 році.

2. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

  - баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2019;

  - звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік.

3. Покрити збитки 2019 р. за рахунок резервного капіталу.

4. На виплату дивідендів направити кошти резервного капіталу в розмірі 6,5 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,40 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства. 

 

   Голосували:

"за"                 9 484 537 голосів       (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                      183 голоси       (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                -    голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало             -    голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2019 році.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки  фінансово-господарської діяльності Товариства у  2019 році.


   Голосували:

"за"                 9 484 537 голосів       (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                      183 голоси       (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"                 -   голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало             -   голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.


   Голосували:

"за"                9 484 537 голосів       (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                     183 голоси       (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"               -    голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало           -    голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається – додаток 6).


   Голосували:

"за"                 9 484 537 голосів       (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                     183 голоси       (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"               -    голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало           -    голосів        (0 % від зареєстрованих на зборах).

           Рішення прийнято більш  як 50 % голосів  акціонерів від їх загальної кількості.

 

6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "17" жовтня 2020 року по "17" жовтня 2021 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством та/або Підприємствами кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;

- передача майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством та/або Підприємствами інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами та/або Товариством;

- укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється Підприємствами та/або Товариством.

При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Підприємством правочинів) - не може перевищувати один мільярд гривень.

Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження із Наглядовою радою відповідні рішення (в тому числі щодо Підприємств) про погодження всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких правочинів(договорів) із правом узгодження всіх інших умов на власний розсуд.

 

     Голосували:

"за"                9 484 537 голосів        (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                     183 голоси        (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"              -     голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало           -    голосів        (0 % від зареєстрованих на зборах).

   Рішення прийнято більш  як 50 % голосів  акціонерів від їх загальної кількості.

 

 

7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон" п. Рибинка Віктора Олександровича.

2. Обрати членами Наглядової ради п.п. Ждиняка Зіновія Івановича, Капарник Клавдію Аванасіївну, Лоїка Віктора Андрійовича, Медведєва Сергія Борисовича, Подкович Орисю Іванівну, Романишина Ігоря Михайловича, Руденка Олега Анатолійовича, Сеніва Зеновія Володимировича.


Голосували:

"за"                9 484 537 голосів       (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

 "проти"                   183 голоси       (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"               -   голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало           -   голосів        (0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

8. Про обрання Президента – Голови Правління.

ВИРІШИЛИ:

   Обрати Президентом - Головою Правління ПрАТ "Концерн-Електрон" п. Бубеса Юрія Григоровича.

 

Голосували:

"за"                 9 484 537 голосів       (99,998 % від зареєстрованих на зборах)

"проти"                     183 голоси       (0,002 % від зареєстрованих на зборах)

"утримався"               -    голосів       (0 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало           -    голосів        (0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.


Посилання на файл з підписом 

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte