Інформація

Підсумки голосування на Загальних зборах ПрАТ "Концерн-Електрон" 20.04.2019 р. (завантаження з підписом)

06.05.2019

Підсумки голосування на Загальних зборах ПрАТ "Концерн-Електрон"

20.04.2019 р.

 

1.        Про обрання лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Руденко Л.Ф.

Члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я.

 

Голосували:

  за"          11 317 013 голосів  (99,9984 % від зареєстрованих на зборах)

 "проти"                   0 голосів      

 "утримався"            0 голосів     

Не голосувало      183 голоси  (0,0016 % від зареєстрованих на зборах).

          Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

2.       Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2018 році, розподіл прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2018 р.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2018 році.

2. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

        - баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2018;

   - звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік.

3. Чистий прибуток в розмірі 21 млн. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 1,30 грн. на одну акцію в порядку та строк, визначені Статутом Товариства.

Голосували:

  "за"        11 315 785 голосів (99,9875 % від зареєстрованих на зборах)

  "проти"              531 голос   (0,0047 % від зареєстрованих на зборах)

  "утримався"       697 голосів (0,0062 % від зареєстрованих на зборах).

Не голосувало     183 голоси  (0,0016 % від зареєстрованих на зборах).

          Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

3.       Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2018 році.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у  2018 році.

Голосували:

 "за"               11 317 013 голосів (99,9984 % від зареєстрованих на зборах)

 "проти"                        0 голосів      

 "утримався"                 0 голосів     

Не голосувало           183 голоси (0,0016 % від зареєстрованих на зборах).

          Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

4.       Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

Голосували:

  "за"          11 317 013 голосів (99,9984 % від зареєстрованих на зборах)

 "проти"                    0 голосів      

 "утримався"             0 голосів     

Не голосувало       183 голоси (0,0016 % від зареєстрованих на зборах).

          Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

 

5.       Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається – додаток 7).

Голосували:

 "за"               11 317 013 голосів (99,9984 % від зареєстрованих на зборах)

 "проти"                        0 голосів      

 "утримався"                 0 голосів     

Не голосувало           183 голоси (0,0016 % від зареєстрованих на зборах).

           Рішення прийнято більш  як 50 % голосів  акціонерів від їх загальної кількості.

 

 

6.       Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "20" квітня 2019 року по "20" квітня 2020 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством та/або Підприємствами кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;

- передача майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством та/або Підприємствами інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами та/або Товариством;

- укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється Підприємствами та/або Товариством.

При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Підприємством правочинів) - не може перевищувати один мільярд гривень.

2. Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження із Наглядовою радою відповідні рішення (в тому числі щодо Підприємств) про погодження всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких правочинів(договорів) із правом узгодження всіх інших умов на власний розсуд.

 

              Голосували:

        "за"          11 306 787 голосів (99,9080 % від зареєстрованих на зборах)

        "проти"                   0 голосів     

        "утримався"    10 226 голосів (0,0904 % від зареєстрованих на зборах).

    Не голосувало         183 голоси (0,0016 % від зареєстрованих на зборах).

           Рішення прийнято більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

 

 

7.       Про затвердження змін до статуту Товариства, положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити зміни до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію  у формі нових редакцій (додатки 8-12).

            Голосували:

     "за"           11 313 316 голосів (99,9657 % від зареєстрованих на зборах)

     "проти"                    0 голосів     

     "утримався"       3 697 голосів (0,0327 % від зареєстрованих на зборах).

 Не голосувало          183 голоси (0,0016 % від зареєстрованих на зборах).

       Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів від зареєстрованих на зборах.


Посилання на файл з підписом


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Aserwansage 18.06.2020 - 01:32

<a href="https://cialisle.com/">cialis online no prescription</a>

-->