Інформація

Повідомлення про загальні збори акціонерів, які відбудуться 24.04.2021 р.(завантаження з підписом)

15.03.2021

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

(місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Стороженка, 32)

повідомляє, що 24 квітня 2021 року о 10.00 в актовому залі НВП "Електрон-Карат" за адресою:

м. Львів, вул. Стрийська, 202 відбудуться

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.04.2021р.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


1. Про обрання лічильної комісії. 


Проект рішення:

 "Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії − Руденко Л.Ф.; члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я."


2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році, розподіл прибутку за 2020 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2020 р. 


Проект рішення: 

"Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

− баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2020 року;

− звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік.

  Розмір дивідендів для виплати затвердити на Загальних зборах, виходячи з результатів тендерів.


3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2020 р. 


Проект рішення: 

"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році."


4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами. 

Проект рішення:

 "Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами."


5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

 

Проект рішення:

 "Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком."


6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства. 


Проект рішення:

 " Попередньо  схвалити  вчинення  Товариством,  його  дочірніми підприємствами  та  підприємствами,  в  яких  Товариство  має  істотну  участь (надалі Підприємства), в період з "24" квітня 2021 року по "24" квітня 2022 року (включно)  значних  правочинів,  предметом  (характером)  яких  є:  -  одержання Товариством  та/або  Підприємствами  кредитів/позик  (прийняття  грошових" зобов’язань),  гарантій,  акредитивів  та/або  одержання  будь-яких  інших банківських  продуктів/послуг  в  АТ  "Райффайзен  Банк  Аваль"  та/або  інших банківських  установах,  в  тому  числі  шляхом  збільшення  суми  та/або продовження  строку  діючих  договорів/угод;  -  передача  майна  (майнових прав)  Товариства  та/або  Підприємств,  в  заставу/іпотеку  та/або  укладання Товариством  та/або  Підприємствами  інших  договорів  забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або  забезпечення  зобов’язань  будь-яких  третіх  осіб;  -  участь  у  тендерах, конкурсах,  торгах  щодо  закупівель  продукції,  що  виробляється Підприємствами  та/або  Товариством;  -  укладення  договорів  купівлі-продажу, поставки,  підряду  продукції  (товарів,  робіт,  послуг),  що  виробляється Підприємствами  та/або  Товариством.  При  цьому  гранична  сукупна  вартість вищевказаних  значних  правочинів  в  тому  числі  щодо  одержання Товариством  кредитів/позик  (прийняття  грошових  зобов’язань),  гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в  АТ  "Райффайзен  Банк  Аваль"  та/або  інших  банківських  установах  з  усіма можливими  змінами  та  доповненнями  до  них  (в  т.ч.  до  вже  укладених Товариством правочинів)  та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або  Підприємств  в  заставу/іпотеку  та/або  укладення  інших  договорів забезпечення  виконання  зобов’язань  (в  т.ч.  договорів  поруки)  Товариства/Підприємства  та/або  забезпечення  зобов’язань  будь-яких  третіх  осіб,  з  усіма можливими  змінами  та  доповненнями  до  них  (в  т.ч.  до  вже  укладених Товариством/Підприємством  правочинів)  -  не  може  перевищувати  один мільярд гривень. Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про  схвалення  значних  правочинів,  що  були  прийняті  на  даних  Загальних зборах,  приймати  без  подальшого  погодження  із  Наглядовою  Радою відповідні  рішення  (в  тому  числі  щодо  Підприємств)  про  погодження  всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких  правочинів  (договорів)  із  правом  узгодження  всіх  інших  умов  на власний розсуд."


7. Про обрання членів Ревізійної комісії. 


Проект рішення: 

" Обрати членами Ревізійної комісії п.п. Ткаченка Олександра Федоровича, Качмар Мирославу Степанівну, Клачаного Юрія Євстахійовича."

 

***

Для участі у зборах необхідно пред'явити документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до ВЕБ – сторінки ПрАТ «Концерн-Електрон», а також до Правління ПрАТ в робочий час за адресою: м. Львів, вул. Стороженка, 32.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 16 400 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 13 424 761 штуку.

Довідки телефоном: (032) 239-52-88.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену чинним законодавством: www.electron.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ "Концерн-Електрон" - КОНСОЛІДОВАНО (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2020р.

Попередній 2019р.

Усього активів

576219

612225

Основні засоби (за залишковою вартістю)

231722

250458

Запаси

130472

196438

Сумарна дебіторська заборгованість

120981

109167

Гроші та їх еквіваленти

41516

25548

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4418)

(7824)

Власний капітал

303453

311091

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

57400

57400

Довгострокові зобовязання і забезпечення

26857

28731

Поточні зобовязання і забезпечення

245909

272403

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3577

-36523

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16394528

16396086

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,218

-2,228

 

Наглядова рада ПрАТ "Концерн-Електрон"


Посилання на файл з підписом


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte