Інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (завантаження з підписом)

22.04.2021

Титульний аркуш

 

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22.04/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Президент-Голова Правлiння

 

 

 

Бубес Ю. Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік


Завантажити  для перегляду ../file/2021.04.223622.pdf


Посилання на файл з підписом 


Аудиторський висновок за 2019 р. 

(перегляд та завантаження) версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte