Інформація

Повідомлення про доповнення до річного звіту за 2019 рік

22.04.2021

На виконання п.11 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  повідомляємо, що під час підготовки регулярної річної інформації за 2020 рік нами було виявлено, що регулярну річну інформацію за 2019 рік було розкрито не в повному обсязі, а саме:


1)  відсутні деякі обов’язкові  для розкриття пункти:

- відомості щодо участі емітента у інших юридичних особах;

- інформація про засновників та/або учасників емітента;

- інформація про виплату дивідендів;

- твердження щодо річної інформації;


2)  примітки до змісту не містять пояснення причини відсутності у Звіті  інформації:

- про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента;

- про судові справи емітента;

- думка аудитора щодо звіту про корпоративне управління;  

- про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;

- про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента;

- про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

- вчинення значних правочинів;

- про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;

- про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.


Повідомлення про виявлення недостовірної (неповної) інформації та файл з достовірною інформацією 22.04.2021р. розміщено на власному сайті www.electron.ua, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та подано до Комісії .     


Усі виявлені нами самостійно недоопрацювання і неточності усунено з дотриманням вимог п.11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Також повідомляємо, що виявлені та виправлені нами недоопрацювання та неточності пов’язані з процедурою оформлення самого Звіту та жодним чином не вплинули на інтереси наших акціонерів чи держави.

 

 

Заступник Голови Правління                                                 

ПрАТ "Концерн-Електрон"                            В.С.Медведєв                      

 

Виконавець:                                                  Л.Ф. Руденко  

тел.(067) 629 74 14


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte