Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

25.04.2017


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Код за ЄДРПОУ: 13801109; 3.

3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул..Стороженка,32;

4. Міжміський код, телефон та факс: (032)233 51 96, (032) 239 52 88;

5.Електронна поштова адреса l.rudenko@electron.ua:

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

7.Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

 

Загальними зборами ПАТ «Концерн-Електрон»(протокол №28 вiд 22.04.2017р), враховуючи необхідність у 2017 роцi участi Товариства, його дочірніх підприємств та пiдприємств, в яких Товариство має iстотну участь (надалi Пiдприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiї, що виробляється Пiдприємствами, прийнято рішення про надання попередньої згоди Президенту –Головi Правлiння Товариства, керівникам Пiдприємств за вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради на вчинення Товариством i Пiдприємствами значних правочинiв, якщо гранична сукупна ринкова  вартість майна, робiт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинiв не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорiв (угод, контрактiв) купiвлi-продажу, поставки, пiдряду продукції (товарiв, робiт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорiв, договорiв банківських гарантiй, позик, позичок, застави, iпотеки, поруки, тощо, якi можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рiшення. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 365 611тис. грн.  Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 136,76%.

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -13 111 246. Зареєстрованi для участi у Загальних зборах – 11 229 264 голосуючих акцiй. Голосували "за"-11 229 184 голосуючi акцiї. Голосували "проти" – 80 голосуючих акцiй.

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.Найменування посади

 

 

 

Бубес Юрiй Григорович

Президент-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

-->