Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

24.04.2018

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Код за ЄДРПОУ: 13801109;

3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул..Стороженка,32;

4. Міжміський код, телефон та факс: (032)233 51 96, (032) 239 52 88; 

5.Електронна поштова адреса l.rudenko@electron.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 


II. Текст повідомлення

Загальними зборами ПрАТ «Концерн-Електрон»(протокол №29 вiд 21.04.2018р), враховуючи необхiднiсть у 2018 роцi участi ПрАТ «Концерн-Електрон», його дочiрнiх пiдприємств та пiдприємств, в яких Товариство має iстотну участь (надалi Пiдприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiї, що виробляється Пiдприємствами, надано згоду Президенту - Головi Правлiння Товариства, керiвникам Пiдприємств за вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради на вчинення Товариством i Пiдприємствами значних правочинiв, якщо гранична сукупна ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинiв не перевищуватиме 1 млрд. грн., а саме: укладення договорiв (угод, контрактiв) купiвлi-продажу, поставки, пiдряду продукцiї (товарiв, робiт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорiв, договорiв банкiвських гарантiй, позик, позичок, застави, iпотеки, поруки, тощо, якi можуть укладатися протягом не бiльш одного року з дати прийняття цього рiшення.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -13 222 336. Зареєстрованi для участi у загальних зборах - 11 330 076 голосуючих акцiй. Голосували "за"-11 308 962 голосуючi акцiї. Голосували "проти" – 10 226 голосуючих акцiй.


III. Підпис

1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Президент-Голова  Правлiння                (підпис)         Бубес Юрiй Григорович

 23.04.2018версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte