Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (завантаження з підписом)

19.10.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

19.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Президент-Голова Правління

 

 

 

Бубес Ю.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            79018, Львівська обл., м.Львів, Стороженка, 32

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13801109

5. Міжміський код та телефон, факс:

            032 239 52 88, 032 239 52 88

6. Адреса електронної пошти:

            l.rudenko@electron.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.electron.ua

19.10.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

17.10.2020

1 000 000

612 208

163,34

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ "Концерн - Електрон" (протокол №31 від 17.10.2020р.) прийнято рішення : Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "17" жовтня 2020 року по "17" жовтня 2021 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством та/або Підприємствами кредитів/позик (прийняття грошових" зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством та/або Підприємствами інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється Підприємствами та/або Товариством. При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів)  та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Підприємством правочинів) - не може перевищувати один мільярд гривень. Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження із Наглядовою Радою відповідні рішення (в тому числі щодо Підприємств) про погодження всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких правочинів (договорів) із правом узгодження всіх інших умов на власний розсуд.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13 422 272. Зареєстровано для участі у загальних зборах - 9 484 720 голосуючих акцій. Проголосували "за" - 9 484 537 голосуючих акцій. Проголосували "проти" - 183 голосуючі акції.


Посилання на файл з підписомверсія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte