Інформація

Повідомлення про загальні збори акціонерів, які відбудуться 22.04.2017

07.03.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

(місцезнаходження: 79018, м.Львів, вул.Стороженка, 32)

повідомляє, що  22 квітня  2017 року о 10.00 в актовому залі НВП "Карат” за адресою:

м. Львів, вул. Стрийська, 202 відбудуться

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.04.2017р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

      1. Про обрання лічильної комісії

      2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 р., розподіл прибутку за 2016 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2016 р.

     3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2016 р.

     4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

     5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

     6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

     7. Про зміну типу і найменування Товариства, затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.

     8.Про обрання членів Наглядової ради.


      Для участі у зборах необхідно пред’явити документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах.

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до ВЕБ – сторінки ПАТ «Концерн-Електрон», а також до Правління ПАТ в робочий час за адресою: м.Львів, вул. Стороженка, 32. Довідки телефоном ( 032) 239-52-88.

   Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.electron.ua    

                          

Основні показники фінансово-господарської діяльності

           ПАТ "Концерн-Електрон"  (тис.грн.)

Найменування показника

Період

 

Звітний 2016р.

Попередній 2015р.

Усього активів

365611

390154

Основні засоби

11626

12157

Довгострокові фінансові інвестиції

245257

221092

Запаси

9

14

Сумарна дебіторська заборгованість

56694

129316

Грошові кошти та їх еквіваленти

48111

23154

Нерозподілений прибуток

13230

1007

Власний капітал

349089

343474

Статутний капітал

57400

57400

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

16522

46680

Чистий прибуток (збиток)

13230

671

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16368905

16379396

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

10001

11997

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

35

42

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

44

44

 

                 Наглядова рада ПАТ "Концерн-Електрон”


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte