Інформація

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 22.04.2017

30.04.2017

22.04.2017 року  відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».

 

Зареєстровано на зборах особисто та за дорученнями 95 осіб, з них 83 особи - власники голосуючих акцій та їх уповноважені представники, які володіють 11 229 264 шт. голосуючих акцій, що складає 85,6 % загальної кількості голосуючих акцій.

 

 

Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»

 

Питання 1: Про обрання лічильної комісії.

 

Рішення:

 

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Руденко Л.Ф.

Члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я.

 

Проголосували: "за"   - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0% голосів.

 

 

Питання 2: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році, розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2016 рік.

 

Рішення:

 

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році.

2. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2016;

- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Чистий прибуток в розмірі 13 230 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Направити на виплату дивідендів кошти резервів виплат дивідендів, сформованих у минулі роки, в сумі 2,4 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 1 грн. на одну акцію в порядку та строк, визначені Статутом Товариства.

 

Проголосували: "за"   - 99,9938 %  голосів, "проти" - 0,0007 голосів, "утримався" -  0 %  голосів, не голосувало             -  0,0055 % голосів.

 

Питання 3: Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2016 році.

 

Рішення:

 

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у  2016 році.

 

Проголосували: "за" - 99,9938 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 %  голосів., не голосувало - 0,0055 % голосів .

 

 

Питання 4 : Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

 

Рішення:

 

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

 

Проголосували: "за" - 99,9938 %  голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів., не голосувало             - 0,0055 % голосів .

 

 

 

Питання 5: Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

 

Рішення:

 

Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додаток 9).

 

Проголосували: "за" - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів.

 

 

Питання 6: . Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

 

Рішення:

 

Враховуючи необхідність у 2017 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту - Голові Правління Товариства, керівникам  Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та  попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати  прийняття цього рішення.

 

Проголосували: "за" - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів.

 

Питання 7: Про зміну типу і найменування Товариства, затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.

 

Рішення:

 

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Концерн-Електрон";

- англійською мовою – Private Joint Stock Company "Concern-Electron".

Скорочене офіційне найменування товариства:

- українською мовою – ПрАТ "Концерн-Електрон";

- англійською мовою – PJSC "Concern-Electron".

3. Затвердити зміни до статуту Товариства (додаток 10), Положення про Загальні збори (додаток 11), Положення про Наглядову раду (додаток 12), Положення про Правління (додаток 13), Положення про Ревізійну комісію (додаток 14) у формі нових редакцій.

 

Проголосували: "за" - 99,9864 % голосів, "проти" - 0,0136% голосів, "утримався" - 0 %  голосів.

 

 

Питання 8. Про обрання членів Наглядової ради.

 

Рішення:

 

Обрати членами Наглядової ради:

- Ждиняка Зіновія Івановича;

- Капарник Клавдію Афанасіївну;

- Коцюха Ярослава Володимировича;

- Лоїка Віктора Андрійовича;

- Медведєва Сергія Борисовича;

- Романишина Ігоря Михайловича;

- Руденка Олега Анатолійовича;

- Сеніва Зеновія Володимировича.

 

Проголосували:

- Ждиняк З.І. - 11 185 185 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів);

- Капарник К.А. -  11 164 563 кумулятивних голосів (12,43 % від загальної кількості кум. голосів);

- Коцюх Я.В. - 11 162 351 кумулятивних голосів ((12,42 % від загальної кількості кум. голосів);

- Лоїк В.А. - 11 275 837 кумулятивних голосів (12,55 % від загальної кількості кум. голосів);

- Медведєв С.Б. - 11 400 717 кумулятивних голосів (12,69 % від загальної кількості кум. голосів);

- Романишин І.М. -11 181 153 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів);

- Руденко О.А. -11 280 553 кумулятивних голосів (12,56 % від загальної кількості кум. голосів);

- Сенів З.В. - 11 183 113 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів).

 

Не голосувало  640 кумулятивних голосів (0,0007 % від загальної кількості кумулятивних голосів на зборах)

 

Усі кандидати обрані.


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

GlennMurce 05.01.2018 - 00:11

заказать продвижение сайта в самаре логин в скайпе SEO PRO1

RosarioPer 04.01.2018 - 06:36

заказать продвижение сайта красноярск логин в скайпе SEO PRO1

GlennVat 03.01.2018 - 22:18

заказать продвижение сайта магазин логин в скайпе SEO PRO1

Rosarioval 03.01.2018 - 04:16

заказать продвижение сайта крайне профессионально пишите логин в скайпе SEO PRO1

Curtiscek 26.11.2017 - 04:16

Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
заказать продвижение сайта логин скайпа SEO2000

оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000

DuaneLiada 22.10.2017 - 18:26

<a href=жкотрадный.рф>жк орадный цены</a>

-->